Sign in to follow this  
Followers 0

დასავლური ცივილიზაციის გავლენა აღმოსავლურზე და პირიქით

11 posts in this topic

დასავლური ცივილიზაციის გავლენა აღმოსავლურზე და პირიქით.

1

Share this post


Link to post
Share on other sites

studenti555

ძალიან კარგი, რომ თემა გახსენი. სათაურსაც არა უშავს :)

მოდი, რახან შენ დაიწყე, შენვე გეცოდინება, რა უნდა ითქვას ამ თემაში. მიზანი ხომ გქონდა, თემას რომ ხსნიდი. ან გინდა, რომ მეტი გაიგო თემასთან დაკავშირებით, ან პირიქით, სხვებს გააგებინო.

სათაურს დამატებული სულ მცირე ორი წინადადება მაინც სასურველია შენი მხრიდან :)

0

Share this post


Link to post
Share on other sites
დასავლელი მეცნიერები, განსაკუთრებით კი მე-19 საუკუნის შემდეგ, გამუდმებით ცდილობდნენ წარმოადგინონ აფრო-ევრაზიული ცივლიზაციები როგორ ერთობლიობა ერთმანეთისგან განსხვავებული სამყაროებისა. ისინი მიიჩნევენ, რომ ევროპის განვითარების შესწავლის ერთ-ერთი ყველაზე მოხერხებული გზაა არ დავუკავშიროთ ის სხვა ცივილიზაციებს და შევხედოთ მის ისტორიულ განვითარებას როგორც ცალკე ფენომენს.

ევროცენტრისტების მიერ წარმოდგენილი 1500 წლამდე არსებული სამყაროს სტანდარტული სურათი შედგება ორი ძირითადი ელემენტისგან: 1. მსოლფიო ჩაფლული იყო პერმანენტული სტაგნაციის ჭაობში, ანუ მსოფლიო არ და ვერ ვითარდებოდა 2. დანაწევრებული და ფრაგმენტირებული სამყარო შედგებოდა იზოლირებული და ჩამორჩენილი სახელმწიფოებისგან, სადაც (პირველ რიგში აღმოსავლეთში) დესპოტური მართველება იყო. შესაბამისად, თითქმის შეუძლებელია წარმოიდგინო გლობალურად სამყაროს ერთიანობა, ყოველ შემთხვევაში 1500 წლამდე მაინც. ევროცენტრისტებს მიაჩნიათ, რომ სამყაროში გლობალიზაცია იწყება 1500 წლიდან, როდესაც ევროპა იწყებს დაწინაურებას და რა დროის შემდეგაც იწყება ევროპული აღმოჩენების ეპოქა. და მხოლო ამის შემდეგ, მიიჩნევენ ისინი, იწყებენ ნგრევას კედლები და ზღუდეები, რომლებიც ჰყოფდნენ ერთმანეთისგან ძირითად ცივილიზაციებს.

ევროცენტრისტების ასეთი წარმოდგენა სამყაროს განვითარების შესახებ არის წმინდა წყლის მითი და სხვა არაფერი. იმიტომ, რომ მსოფლიოში გლობალური მასშტაბის ეკონომიკური პროცესები, რომლებმაც დააკავშირეს მანამდე იზოლირებული ერთმანეთისგან ცივილიზაციები, დაიწყო მე-6 საუკუნეში და ის უკავშირდება აფრო-აზიური აღმოჩენების ეპოქის დასაწყისს. ევროპელი პიონერები, რომელთა სახელებსაც უკავშირდება მრავალი გეოგრაფიული აღმოჩენა, უნდა უმადლოდენ თავიანთ ამ მიღწევებს პირველ რიგში ახლო აღმოსავლეთში მცხოვრებ არაბებს, სპარსელებს და აფრიკელებს. უფრო მეტიც, 1500 წლამდე აღმოსავლეთმა განიცადა მნიშვნელოვანი ეკონომიკური განვითარება, რაც სრულებით აბათილებს იმ მოსაზრებას, რომ აღმოსავლეთი მთლიანათ იმართებოდა დესპოტი მმართველების მიერ. ასევე ნაჩვენებია, რომ ეკონომიკური განვითარების სხვადასხვა სახის სფეროში პირველობა ეკავათ აღმოსავლურ საზოგადოებებს. ამასთან დაკავშირებით უნდა ავღნიშნოთ ახლო აღმოსავლეთის და ჩრდილოეთ აფრიკის მძლავრი ეკონომიკური განვითარება, რომელიც თარიღდება 650-1000 წლებით. 1100 წლის შემდეგ ეკონომიკური ლიდერობას ხელთ იგდებს ჩინეთი და მას ის ინარჩუნებს მე-19 საუკუნემდე. ევროცენტრისტები ასეთ სურათს საერთოდ არ ეთანხმებიან და წარმოადგენენ საქმეს ის, თითქოს 1000 წლის შემდეგ მსოფლიოს ეკონომიკური განვითარების ცენტრებს წარმოადგენდენ ვენეცია, პორტუგალია, ესპანეთი, ნიდერლანდები და ბრიტანეთი.

თუმცა აზიის განვითარება და მისი მიღწევები ეკონომიკის სფეროში არ შეიძლება დავიყვანოთ მხოლოდ რაღაც ქვემეხის გამოგონებით, არამედ ის გაცილებით მრავალფეროვანი და საინტერესოა.
აუცილებელია დავყოთ აზიის განვითარების პროცესი რამოდენიმე ძირითად ნაწილად. ეს ნაწილებია ჩინეთი, ინდოეთი, იაპონია, სამხრეთ-აღმოსავლეთ აზია, ისლამური ახლო აღმოსავლეთი და ჩრდილოეთ აფრიკა.

ევროცენტრიზმის მთავარი არგუმენტები იმ დებულების წინააღმდეგ, რომ გლობალიზაცია დაიწყო 1500 წელზე გაცილებით ადრე და რომ ის პირველ რიგში უკავშირდება აზიას და აფრიკას, არის შემდეგი: 1) ძირითადი ცივილიზაციები ერთმანეთისგან იზოლირებულნი იყვნენ და მათ შორის არ არსებობდა თითქმის არანაირი კავშირი 2) ვაჭრობის განვითარება 1500 წლამდე აზიის ქვეყნებში თითქმის შეუძლებელი იყო, რადგან ისინი ყველა იმყოფებოდნენ დესპოტური მმართველობის ქვეშ, რომლებიც ცდილობდნენ აღმოეფხვრათ თავისუფალი ვაჭრობის ნებისმიერი ფორმა 3) 1500 წლამდე არ შეიძლება ყოფილიყო მსოფლიოში რაიმე მნიშვნელოვანი გლობალური ვაჭრობა, რადგან ამისთვის არ არსებობდნენ აუცილებელი ინსტიტუტები. 4) აღნიშნულ პერიოდამდე მსოფლიო მასშტაბის ვაჭრობა ქვეყნებს შორის შეუძლებელი იყო იმ უბრალო მიზეზის გამო, რომ სატრანსპაორტო საშუალებები ჯერ არ იყო საკმარისად განვითარებული 5) ვაჭრობის მასშტაბები არ შეიძლებოდა ყოფილიყო იმდენად დიდი, რომ მათ მიეღოთ მსოფლიო მასშტაბის დონე. 6) კიდევაც რომ ადგილი ჰქონოდა ქვეყნებს შორის რაიმე ვაჭრობას, ის არ იქნებოდა იმდენად მნიშვნელოვანი იმისთვის რომ რაიმე არსებითი გავლენა მოეხდინა ქვეყნების განვითარებაზე.

განვიხილოთ ყოველი ეს არგუმენტი ცალ-ცალკე.
1) 500 წლის შემდეგ სპარსელებმა, ჩინელებმა, იაპონელებმა, ინდოელებმა, იაველებმა და არაბებმა შექმნეს და განავითარეს თავიანთი ეკონომიკური სისტემები. ეს პროცესი მოიცავს პერიოდს 1500 წლამდე. ამ პერიოდში სწორედ მსოფლიოში არსებული ცივილიზაციები ერთმანეთთან მჭიდროთ არიან გადაჯაჭვულნი (ცნობილია ტერმინი აღმოსავლური გლობალიზაცია).
2) რეგიონთა უმრავლესობა იმართებოდა მმართველების მიერ, რომლებიც ცდილობდნენ მშვიდობიანი გარემოს შექმნას თავიანთ ირგვლივ და ამიტომ ხელს უწყობდნენ ვაჭრობის განვითარებას, მათ შორის უცხო ქვეყნებთან, და დაბალი გადასახადების არსებობას.
3) ამ პერიოდში შეიქმნა საკმარისი და საკმაოდ ძლიერი კაპიტალისტური ინსტიტუტები, რომლებიც ხელს უწყობდნენ მსოფლიო ვაჭრობის განვითარებას.
4) სატრანსპორტო ტექნოლოგიები იმ ექპოქის საკმარისად განვითარებული იყო, იმისთვის რომ შესაძლებელი ყოფილიყო მსოფლიო ვაჭრობა.
5) მიუხედავად იმისა, რომ სისწრაფე საერთაშორისო გადაზიდვების ძალზედ დაბალი იყო, საერთაშორისო სავაჭრო მიმოქცევას მაინც დიდი გავლენა ჰქონდა მსოფლიო ეკონომიკაზე
6) და ბოლოს არის კიდევ ერთი არგუმენტი ჩემი პოზიციის წინააღმდეგ, კერძოდ ის, რომ იმ პერიოდის მსოფლიო ვაჭრობაში არა ყველა სახელმწიფო იყო ჩართული, და ამიტომ ის არ შეიძლება ჩაითვალოს გლობალურ ვაჭრობათ. ჩემის აზრით ეს სადაო საკითხია.

უდაოა, რომ გლობალიზაცია ძალზედ დინამიური მოვლენაა და ეს ის შემთხვევაა, რომელიც დროთა მსვლელობისას გამუდმებით იცვლის ფორმას და სახეს. და რაღა თქმა უნდა, ახალი ეპოქის გლობალიზაცია (1800-2000) არსებითად განსხვავდება მისი აღმოსავლელი წინამორბედისგან. მაგრამ მთავარი მაინც მდგომარეობს იმაში, რომ გლობალიზაცია არსებობდა 1500 წლამდე, და ის ნახულობდა თავის გამოხატვას საერთაშორისო ვაჭრობაში და გაცვლაში. ამ ვაჭრობის და ურთიერთგაცვლის ობიექტები იყო საქონელი, წიაღისეული, ადამიანები, ფული, კაპიტალი, ინსტიტუტები, ტექნოლოგიები, იდეები და ადამინაები. ეს პროცესები იმდენად მნიშვნელოვანი იყო, რომ ახდენდენ არსებით გავლენას საზოგადებების ჩამოყალიებებაში და მათ განვითარებაში მთელი პლანეტის მასშტაბით.

500 წელი რა თქმა უნდა პირობითი თარიღია, გლობალიზაციის პროცესების ჩანასახი გაჩნდა 1 საუკუნეში, მაგრამ მე-6 - ში თითქმის ყველა ის ნაპრალი ქვეყნებს შორის სავაჭრო-ეკონომიკური ურთიერთობებისა, რომელიც აქამდე არსებობდა, უკვე ამოვსებული იყო.

განსაკუთრებულ აღნიშვნას იმსახურებს ისეთი ტრანსპორტის ჩამოყალიბება, როგორიცაა აქლემით გადაადგილება, ეს ხდება 300-500 წლებში. აქლემებმა ითამაშეს უდიდესი როლი მაშინდელი საერთაშორისო ვაჭრობის განვითარებაში.

მაგრამ ყველაზე მნიშვნელოვანი ამ ეპოქაში იყო ახალი მსოფლიო იმპერიების ფორმირება და ამ იმპერიებს შორის ურთიერთკავშირების დამყარება, რამაც ხელი შეუწყო მშვიდობიანი გარემოს შექმნას და როგორც სახმელეთო, ასევე საზღვაო ვაჭრობის განვითარებას.
ჩინეთი, იანგის დინასტიის მართველობის დროს (618-907), აბასიდების იმპერია (661-1258), ასევე ფატიმიდების იმპერია ჩრდილოეთ აფრიკაში (909-1171).
ამ იმპერიების უმრავლესობას ერთმანეთში სხვადასხვა პერიოდში ეკონომიკური, სავაჭრო და პოლიტიკური კავშირები გააჩნდათ.

მას შემდეგ, რაც დასავლეთ ევროპაში შეიქმნა კაროლინგების იმპერია, ეს მოხდა 751 წელს, და ასევე შეიქმნა ბევრი ახალი სავაჭრო ქალაქი იტალიაში, მსოფლიო ვაჭრობამ შეაღწია ევროპაშიც.
-3

Share this post


Link to post
Share on other sites
გლობალური სამყარო, მსოფლიო იმპერია დასავლური კულტურის შედეგია, დასავლური ცივილიზაციის მიღწევაა და არა სხვა კულტურის.
არც ერთ სხვა კონტინენტის ხალხს არ ქონია მსოფლიო გავლენა როგორც ევროპელებს.
ჩინელები მუდამ აზიაში იყვნენ, არაბებმა ჩრდილო აფრიკა და აზია დაიკავეს, რამდენიმე საუკუნით, რენესანსამდე პირინეიც, მაგრამ სწორედ 1500იანი წლებიდან იწყება მსოფლიოს გლობალიზაციას.
ინგლისის იმპერიის მასშტაბი არც რომის იმპერიას არ ქონდა. ინგლისს, პორტუგალია, ესპანეთს, საფრანგეთსა და გერმანიას ყადათ გადანწილებული მსოფლიო. რუსეთი მუდამ აზიური დესპოტია იყო და ისეთად დარჩა,(რაც არ სცადა პეტრემ მაგრამ რა ექნა)
დღესაც, შტატები ევროპული, დასავლური კულტურის ნაწარმია და არა აზიურის.

გამოგონებით არც პოროხი გამოუგონებიათ, არც ქაღალდი, არც ბორბალი მაგრამ იარაღიც მაგათმა დაამზადეს, სტამბაც და ტანკიც Edited by მამფალი
0

Share this post


Link to post
Share on other sites
[quote]გლობალური სამყარო, მსოფლიო იმპერია დასავლური კულტურის შედეგია, დასავლური ცივილიზაციის მიღწევაა და არა სხვა კულტურის.[/quote]
მონღოლების ისტორიას უარყოფ? :D

[quote]არც ერთ სხვა კონტინენტის ხალხს არ ქონია მსოფლიო გავლენა როგორც ევროპელებს.[/quote]
ევროცენტრიზმია ეს, რომელიც უკვე თავად ევროპელებმა აღიარეს შეცდომათ :D


მუსლიმი არაბები

აღმოსავლური გლობალიზაცია პირველ რიგში უნდა უმადლოდეს თავის აღმოცენებას ახლო აღმოსავლეთს და ჩრდილოეთ აფრიკას.
გლობალური კაპიტალიზმის პირველი პიონერები იყვნენ სწორედ ახლო აღმსოავლეთში მცხოვრები მუსლიმები და ჩრდილოეთ აფრიკაში მცხოვრები მუსლიმები და ზანგები. სწორედ მათ გაიყვანეს ყველაზე დიდი მასშტაბის სავაჭრო გზები, რომლებიც მოიცავდნენ აფრიკის და ევრაზიის მასივებს, დასავლეთ ევროპის ხმელთაშუაზღვის სანაპიროებს, ჩინეთს, კორეას, აფრიკას და პოლინეზიას (შესაძლოა ავსტრალიასაც კი). როგორ გახდა ეს შესაძლებელი?

ახლო აღმოსავლეთის მუსლიმი არაბებმა გამოიყენეს რა სასანიდური ირანის მიღწევები თავიანთი სახელმწიფოს შესაქმნელად. 610 წლის შემდეგ ახლო აღმოსავლეთი იწყებს მძლავრ სახელმწიფოდ ჩამოყალიბებას. ეს ხდება მუჰამედის ხილვების შემდეგ. სწორედ მუხამედმა შეძლო ამ მხარის ისლამის დროშის ქვეშ გაერთიანება. ხოლო თვითონ ისლამის ერთ-ერთი ყველაზე დიდი პრიორიტეტები იყო ვაჭრობა და მომგებიანი კაპიტალისტური საქმიანობა. ეს რა თქმა უნდა ეწინააღმდეგება დღევანდელი ევროცენტრისტების წარმოდგენებს იმის შესახებ, რომ ისლამი ეწინააღმდეგება ვაჭრობას და კაპიტალიზმს. ეს წარმოდგენები ძირშივე მცდარია, იმიტომ რომ თვითონ მუხამედი იყო ვაჭარი.
ისლამის ძალა მდგომარეობდა მისი ეკონომიკის ექსტენსიური სახით განვითარებაში. ანუ არაბებს შეეძლოთ გაევრცელებინათ თავისი ვაჭრობა და ეკონომიკა ფართე ტერიტორიებზე და შესაბამისად ამ ტერიტორიებზე დაემკვიდრებინათ კაპიტალიზმი.
ასევე ისლამმა ითამაში ძალიან დიდი როლი ევროპის განვითარებაში, განსაკუთრებით ეს ეხება ესპანეთს. მაგრამ რაც ყველაზე მთავარია, ისლამური სამყარო წარმოადგენდა დიდ ხიდს აღმოსავლეთსა და ევროპას შორის, სადაც 650-1850 წლებში ხდებოდა სხვადახვა ტექნოლოგიების, ინოვაციების, იდეების და საქონლის გაცვლა.

მონღოლები

მნიშვნელოვანი როლი ასევე გლობალიზაციის საქმეში ითამაშა ასევე მონღოლთა იმპერიის შექმნამ მე-13 საუკუნეში. იმპერია აკავშირებდა ვაჭრობის საშუალებით აღმოსავლეთის და დასავლეთის უზარმაზარ ტერიტორიებს. თუმცა მართალია ეს თურქ-სელჩუკები იყვნენ, რომლებიც წავიდნენ დასავლეთისკენ და დაიპყრეს ბევრი ტერიტორია, მაგრამ თვითონ ევრახიის უდიდესი ნაწილი სწორედ რომ მონღოლთა და მათი მეთაურის ჩინგის ხანის ბატონობის ქვეშ აღმოჩნდა. მოკლედ მონღოლები ძირითადათ დაკმაყოფილდნენ აზიის ტერიტორიებით, (პირველ რიგში ჩინეთი წარმოადგენდა მათთვის მთავარ ტერიტორიას) დასავლეთ ევროპის დაპყრობაზე მათ უარი თქვეს და ევროპაში კი ისინი დაკმაყოფილდნენ მხოლოდ კიევის რუსეთით. მაგრამ მთავარი აქ ის არის, რომ მონღოლთა უზარმაზარ იმპერიაში სუფევდა მშვიდობა, რამაც მნიშვნელოვნად ხელი შეუწყო ვაჭრობის და კაპიტალიზმის განვითარებას. მათ იმპერიაზე გადიოდა სწორედ „აბრეშიმის გზა“, რომელიც ცნობილი მაშინდელი ვაჭრების მარკო პოლოს და ბალდუჩი პეგოლოტის სიტყვებით, ყველაზე უსაფრთხო სავაჭრო მარშრუტი იყო მსოფლიოში.
-4

Share this post


Link to post
Share on other sites
[quote]მონღოლების ისტორიას უარყოფ?[/quote]
მონდღოლები დამპყრობლები იყვნენ და არა მშენებლები. გამუსლიმანებამ უშველათ ... წერა კიტხვა არ იცოდნენ, და ასეთი ხალხი იმპერიას ვერ შექმნიდა. იმპერიის კლასიკური მაგალითებია რომი, და ბრიტანეთის იმპერია.
დიდ სივრცეს ფლობდნენ მაგრამ ევროპაში ფეხი შედგეს და დალშე შენც იცი.[quote]ევროცენტრიზმია ეს, რომელიც უკვე თავად ევროპელებმა აღიარეს [b]შეცდომათ[/b][/quote]
ჯერ ქართულში გავიგოთ რა არის შეცდომა


სიმართლე გითხრა არც ის ვიცი თუ რა რჯულია ევროცენტრიზმი ხალხი, და არც ის ვიცი ვინ უარყო მერე ეგ ცენტრიზმი.

ასაკია ეგეთი, ახალს წაიკიტხავ და ეგრევე მოგწონს,მით უფრ აზიურ კულტურა და ისტორიას თუ ალამაზებს ეგეთი
1

Share this post


Link to post
Share on other sites
[quote]მონდღოლები დამპყრობლები იყვნენ და არა მშენებლები. გამუსლიმანებამ უშველათ ... წერა კიტხვა არ იცოდნენ, და ასეთი ხალხი იმპერიას ვერ შექმნიდა. იმპერიის კლასიკური მაგალითებია რომი, და ბრიტანეთის იმპერია.
დიდ სივრცეს ფლობდნენ მაგრამ ევროპაში ფეხი შედგეს და დალშე შენც იცი.

[/quote]
რა შუაშია ეს იმასთან რაც მე დავწერე? ჯერ ეს ამიხსენი..


[quote]სიმართლე გითხრა არც ის ვიცი თუ რა რჯულია ევროცენტრიზმი ხალხი, და არც ის ვიცი ვინ უარყო მერე ეგ ცენტრიზმი.

ასაკია ეგეთი, ახალს წაიკიტხავ და ეგრევე მოგწონს,მით უფრ აზიურ კულტურა და ისტორიას თუ ალამაზებს ეგეთი [/quote]
:)) საცოდავები მეცნიერები, ამდენს იკვლევენ და არ სცოდნიათ, რომ თურმე ასაკის ბრალი ყოფილა :D
0

Share this post


Link to post
Share on other sites
ნუ გადახვალთ ევროცენტრისტებზე, მე მგონი ჯობს ვთქვათ რომ დასავლეთ საქართველო და აღმოსავლეთ საქართველო ერთმანეთს ემტერებოდნენ ერეკლე მეორის დროს, როდესაც რუსეთის მფარველობაში სევიდა ქართლ-კახეთი ამასიის ზავით, შემდეგ კი შემადგენლობაში. 1801 12 სექტემბერს ქართლ-კახეთში მეფობა გაუქმდა. დასავლეტ საქართველოში იმერეთის სამეფო ელ-აზნაურის ტრაქტატით შევიდა რუსეთის მფარველობაში და 1810 წელს მეფობა გაუქმდა დასავლეთშიც. აქედან გამომდინარე როცა მიმდინარეობდა რუსეთ-თურქეთის ომები და რუსეთ-ირანის ჩვენს ქვეყანას რასაცქვია გადაუარეს! [color="#FF0000"]ჩამოასახლეს ბერძნები,სომხები სამცხის ტერიტორიაზე და შეირყა ქართული კულტურა[/color]. მე მგონია რომ ამ თემაში აუცილებლად უნდა ითქვას ამ ეს ყველაფრის ნაწილი მაინც.
1

Share this post


Link to post
Share on other sites
[quote name='Vgmob Usamartlobas' timestamp='1331222473' post='675768']
ნუ გადახვალთ ევროცენტრისტებზე, მე მგონი ჯობს ვთქვათ რომ დასავლეთ საქართველო და აღმოსავლეთ საქართველო ერთმანეთს ემტერებოდნენ ერეკლე მეორის დროს, როდესაც რუსეთის მფარველობაში სევიდა ქართლ-კახეთი ამასიის ზავით, შემდეგ კი შემადგენლობაში. 1801 12 სექტემბერს ქართლ-კახეთში მეფობა გაუქმდა. დასავლეტ საქართველოში იმერეთის სამეფო ელ-აზნაურის ტრაქტატით შევიდა რუსეთის მფარველობაში და 1810 წელს მეფობა გაუქმდა დასავლეთშიც. აქედან გამომდინარე როცა მიმდინარეობდა რუსეთ-თურქეთის ომები და რუსეთ-ირანის ჩვენს ქვეყანას რასაცქვია გადაუარეს! [color="#FF0000"]ჩამოასახლეს ბერძნები,სომხები სამცხის ტერიტორიაზე და შეირყა ქართული კულტურა[/color]. მე მგონია რომ ამ თემაში აუცილებლად უნდა ითქვას ამ ეს ყველაფრის ნაწილი მაინც.
[/quote]
გეთანხმები მაგრამ ამ დროს არ შერყეულა მარტო ქართული კულტურა..მოგეხსენებათ სომხები და ქართველები ოდიდგანვე ერთად ვცხოვრობდით ჩვენ ისინი სავაჭროთ გვჭირდებოდა ანუ მეფის ხაზინის ოქროს შესავსებად ვიყენებდით....ამავე დროს საქართველოზე გადიოდა აბრეშუმის გზა ამიტომ ჩვენ ყველა რჯულისა და ხასიათის ხალხთან კონტაკტი გვქონდა და მათთან ერთად ვცხოვრობდით...და კიდევ ერთი გადახედე აზნაურთა და თავადთა გვარების წარმომავლობას..და დაინახავ რომ მათი ნახევარზე მეტი გვარებისა წარმომავლობით არის ბერზენი,სპარსი,სომეხი და ა.ს.შ მადლობთ ყურადღებისთვის.... :pleasantry:
0

Share this post


Link to post
Share on other sites
You are commenting as a guest. If you have an account, please sign in.
Reply to this topic...

×   You have pasted content with formatting.   Remove formatting

Sign in to follow this  
Followers 0